101 Clips - Multi Clipboard 22.11

101 Clips - Multi Clipboard 22.11

101 Software – 7MB – Freeware – Windows
If you ever wished that you could copy more than a single clip from one document before pasting to another, 101 Clips is for you. With 101 you can copy up to 25 times and unlike other multi clipboards, 101 shows you a preview of each clip before you paste it. It can also be set to remain on top of your working program. 101 handles all forms of clips including multi graphic Word clips. It even pastes graphics directly into the body of Outlook Express emails. You don’t have to save them as JPEGs and attach them.

Tổng quan

101 Clips - Multi Clipboard là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi 101 Software.

Phiên bản mới nhất của 101 Clips - Multi Clipboard là 22.11, phát hành vào ngày 15/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

101 Clips - Multi Clipboard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7MB.

101 Clips - Multi Clipboard Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho 101 Clips - Multi Clipboard!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại